Hållbarhetsarbete

Hygiengruppens hållbarhetsarbete är ett långsiktigt program som ska hjälpa oss som företag med utmaningen att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Hög affärsmoral

Våra relationer ska präglas av en hög affärsmoral. Vi tar ansvar för vårt företagande och visar hänsyn och lojalitet mot samtliga inblandade aktörer.  Alltid agera i linje med lagen och det är en självklarhet att såväl HygienGruppen som våra affärspartners, leverantörer och kunder alltid följer tillämpliga lagar och regler. Vi tolererar inte korruption i någon form.

Socialt ansvar

HygienGruppen stöder kampen för att främja tillgången till rent vatten i tredje världen. Vårt stöd för denna fråga kommer att utvecklas. Idag fokuserar vi på att lyfta fram organisationer som har utvecklade program för att verkligen göra skillnad. Vill du delta så tveka inte på att ta kontakt med oss så hjälper vi dig och ditt företag att  verka för en god sak.

Kvalité

Miljöanpassa verksamheten så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt samt förenligt med verksamhetens åtagande. Minska användningen av icke förnyelsebara råmaterial samt minimera mängden avfall och påverkan som verksamhet och produkt kan ha på miljön. Motverka växthuseffekten genom effektivare transporter.

Miljö

Utsläpp till mark, vatten och luft ska förebyggas och begränsas. Användningen av ämnen och kemikalier som kan vara skadliga för människor och natur ska begränsas. Vi erbjuder miljöanpassade produkter inom varje område. Vi prioriterar produkter märkta med Svanen och Bra mijöval. Vi har ISO-certifiering enligt standarden för kvalitet och miljö.

Jämställdhet

Vi accepterar inte att våra affärspartners, leverantörer eller anställda utsätts för kränkande behandling på grund av kön, religiös tillhörighet, etnicitet, sexuell läggning, ålder eller handikapp. Vi värnar om varje enskild individ och dess trygghet på arbetsplatsen.

Personal

Sträva efter att vara en modern och dynamisk arbetsplats. Erbjuda kreativa och säkra arbetsmiljöer som stimulerar och uppmuntrar nytänkande. Gemenskap och kamratskap är viktigt. Vi strävar efter att ta tillvara våra medarbetares erfarenheter och kunskap. Erbjuda möjlighet till utveckling inom företaget. Att jobba på HygienGruppen ska vara kul!