Om Hygiengruppen

Hygiengruppen säljer produkter och tjänster för Säker Hygien.

Vi säljer produkter och tjänster för Säker Hygien och vårt mål är att optimera hygienprocessen för våra kunder. Vi vänder oss till flera olika branscher som hotell, restaurang, kontor, gym, skolor, äldrevård och sjukvård. Med utbildad personal och gedigen kunskap om produkter och metoder erbjuder vi en effektiv helhetslösning där vi tar ansvar för resultatet. Hygiengruppen etablerades 2006.

 

Mer än 30 års erfarenhet av disk, hygien & lokalvård

Vi leder, driver och utvecklar helhetståganden kring hela hygienprocessen i syfte att skapa  ”Säker Hygien“ inom Hotell, Restaurang, Catering, Offentlig sektor, Handel och Industri.

Vi erbjuder både företag och offentlig sektor en komplett plattform med kunskap, produkter och tjänster som behövs för att säkerställa att Säker Hygien uppnås.

Vårt mål är att ett nära samarbete och partnerskap med oss skall leda till att våra kunder känner sig trygga, får en enklare vardag och att de kan bli mer lönsamma!

Vi fokuserar på helheten

Det spelar ingen roll att du har rätt temperatur i kylen om din personal som hanterar livsmedel slarvar med sin personhygien. Det spelar ingen roll att din personal har god personhygien om du inte har rätt utrustning för rengöring av maskiner och arbetsytor.

Det spelar ingen roll att du har rätt utrustning för rengöring av maskiner och arbetsytor om du inte gjort en korrekt analys av hygienriskerna i din verksamhet. Hygiensäkring handlar inte om punktinsatser. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp på hela verksamheten.

Låt oss ta ett helhetsgrepp på situationen kring Säker Hygien
och minska riskerna.

Vår Mision

Att ett nära samarbete och partnerskap med oss skall leda till att våra kunder känner sig trygga, får en enklare vardag och att de kan bli mer lönsamma!

Vår Vision

Att ge dig som kund en helhetslösning där du kan känna dig trygg och värna om ett långsiktigt samarbete där just dina behov och önskemål blir uppfyllda

Några av oss

Hygiengruppen är ett privatägt företag med utbildad personal inom miljö, kvalité och hygien som är avgörande områden för att säkerställa att vi uppfyller de höga krav som branschen och våra kunder har, vi berättar gärna mer

Vår affärsidé

Vi skall på ett proaktivt och kundfokuserat sätt erbjuda hög kompetens till rätt kvalitet och servicenivå genom att erbjuda kostnadseffektiva metoder och helhetslösningar i syfte att skapa säker hygien.

Kundorienterade

Vi ser till våra kunder som om de vore vår familj. Vi värdesätter deras feedback och vi använder den för att förbättra vårt arbete.

Lyhörda

Inom Hygiengruppen är vi lyhörda gentemot både kunder och medarbetare. Vi är engagerade i att lösa våra kunders problem

Kvalité

Kvaliteten på våra produkter och tjänster skall upplevas som mer attraktiva än konkurrenternas och därmed skapa ett mervärde för kunderna

 

Kvalité

Vi är självklart ISO 9001-certifierade. Våra kunder skall alltid kunna förvänta sig att de tjänster som vi utför skall hålla högsta kvalitet. Denna höga kvalitet uppnås genom att vi regelbundet utför kvalitetskontroller av utförda tjänster.

Sedan 2006  har Hygiengruppen AB utvecklat företag och personal med syfte att fungera som ett ledande företaget i sin bransch.

Våra kunder och andra intressenter kan förvänta sig att vi levererar produkter på rätt tid och enligt överenskommelse. Vi garanterar ett arbetssätt som minimerar antal fel och brister i leverans av produkter och tjänster

Vi skall genom vår närvaro, tillgänglighet och lyhördhet säkerställer högsta möjliga kundnöjdhet. Vi kompetensutvecklar våra medarbetare för att möta våra kunders krav och förväntningar och kvaliteten på våra produkter och tjänster skall upplevas som mer attraktiva än konkurrenternas och därmed skapa ett mervärde för kunderna

Vår ledningen och varje anställd åtar sig att uppfylla kundkrav och övriga tillämpliga krav från intressenter. Vi garanterar även att alltid Bidra till att ständigt förbättra verksamheten och höja kvalitetsnivån på våra produkter och tjänster löpande.

Miljö

Våra kunder och andra intressenter kan förvänta sig att vi på Hygiengruppen arbetar för att skydda miljön, minska vår miljöpåverkan och utveckla vårt miljöarbete löpande

På Hygiengruppen värnar vi om miljön. Vi har utbildad  personal med hög kompetens och engagemang för våra kunder bästa och tillhandahåller professionella och högkvalitativa produkter och tjänster över hela Sverige

Vi på Hygiengruppen arbetar för att skydda miljön, minska vår miljöpåverkan och utveckla vårt miljöarbete genom att ständigt utvärdera våra miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv och skapa handlingsplaner för att skydda miljön och minimera negativ miljöpåverkan. Vi efterfrågar ett aktivt miljöarbete hos våra leverantörer och skall alltid i första hand erbjuda miljömärkta rengöringsprodukter till våra kunder

Vi på Hygiengruppen arbetar även för  att minimera mängden avfall genom att sälja koncentrerade produkter i smarta doseringssystem.  Vi erbjuder våra kunder vattenreningssystem som bidrar till minskad negativ miljöpåverkan. Vi har även genom förbättringsarbete minskat miljöpåverkan från externa transporter genom effektiv planering av våra leveranser till våra kunder

Vi kompetensutvecklar våra medarbetare för att möta våra kunders krav och förväntningar och varje anställd hos oss åtar sig att uppfylla gällande miljörelaterade lagar och förordningar samt övriga tillämpliga bindande krav. Även  att bidra till att ständigt förbättra miljöledningssystemet genom att verka för att uppfylla miljömålen och uppnå en bättre miljöprestanda på våra produkter.

Stefan Berggren  VD

Hållbarhetsarbete

HygienGruppens hållbarhetsarbete är ett långsiktigt program som ska hjälpa oss som företag med utmaningen att bidra till ett mer hållbart samhälle

Hög affärsmoral

Våra relationer ska präglas av en hög affärsmoral. Vi tar ansvar för vårt företagande och visar hänsyn och lojalitet mot samtliga inblandade aktörer.  Alltid agera i linje med lagen och det är en självklarhet att såväl HygienGruppen som våra affärspartners, leverantörer och kunder alltid följer tillämpliga lagar och regler. Vi tolererar inte korruption i någon form.

Kvalité

Miljöanpassa verksamheten så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt samt förenligt med verksamhetens åtagande. Minska användningen av icke förnyelsebara råmaterial samt minimera mängden avfall och påverkan som verksamhet och produkt kan ha på miljön. Mota växthuseffekten genom effektivare transporter,

Miljö

Utsläpp till mark, vatten och luft ska förebyggas och begränsas. Användningen av ämnen och kemikalier som kan vara skadliga för människor och natur ska begränsas. Vi erbjuder miljöanpassade produkter inom varje område. Vi prioriterar produkter märkta med Svanen och Bra mijöval. Vi har ISO-certifiering enligt standarden för kvalitet och miljö.

Jämställdhet

Vi accepterar inte att våra affärspartners, leverantörer eller anställda utsätts för kränkande behandling på grund av kön, religiös tillhörighet, etnicitet, sexuell läggning, ålder eller handikapp. Vi värnar om varje enskild individ och dess trygghet på arbetsplatsen

Socialt ansvar

HygienGruppen stöder kampen för att främja tillgången till rent vatten i tredje världen. Vårt stöd för denna fråga kommer att utvecklas. Idag fokuserar vi på att lyfta fram organisationer som har utvecklade program för att verkligen göra skillnad. Vill du delta så tveka inte på att ta kontakt med oss så hjälper vi dig och ditt företag att  verka för en god sak.

Personal

Sträva efter att vara en modern och dynamisk arbetsplats. Erbjuda kreativa och säkra arbetsmiljöer som stimulerar och uppmuntrar nytänkande. Gemenskap och kamratskap är viktigt. Vi strävar efter att ta tillvara våra medarbetares erfarenheter och kunskap. Erbjuda möjlighet till utveckling inom företaget. Att jobba på HygienGruppen ska vara kul!